Kommentar til Arne Krokan

Arne Krokan spør om: http://arnek.wordpress.com/2009/01/19/youtube-tv2-og-nrk-blir-viktigere-for-skolene-enn-forlagene/

Og jeg svarer (har brukt så mye tid på innlegget at jeg må nesten legge det inn her):

Spennende diskusjon.  Og veldig bra du har en positiv innstilling til dyktige lærere og det de kan få utrettet. Jeg er helt overbevist om det må en bottom-up bruk av digitale læringsressurser/bruk av sosiale tjenester der læring står i fokus, før skolen blir digitalisert, og digital kompetanse faktisk blir en naturlig del av fagene i skolen. Fremdeles bærer digitaliseringen i skolen preg av administrative oppgaver og kommunikasjon, ihvertfall på min skole.

Fylkeskommunen i Sogn og Fjordane har besluttet at fire fag må klare seg uten skolebøker til elevene til neste år.  regner med at utgifter tilsvarende lærebøker i fire fagkuttes, og midlene vil omprioriteres til digitale læremidler, PC og kompetanseheving. Det ble oppstandelse da dette ble kjent i lærerkollegiet. (Hm, kommunikasjonen må ha vært uklar i møtet? Jeg var ikke der). Hvilket fag skal klare seg uten bøker? Hvor gode er egentlig ressursene som fins på nett i ulike fag? Dekker de opp læreplanmålene som er satt opp? Oppstandelsen hadde nok vært mindre dersom flere lærere var mer orientert i den digitale jungelen :) Og på den andre siden, det er mulig å plukke kapitler og artikler andre steder fra, men det krever jo tid.

Tidsaspektet er også et moment. I skolen er dokumentasjon blitt en viktig del av arbeidet, nå skal ikke bare elevsamtaler (tre i året), men også foreldrekontakt blir viktigere og formalisert. Bare for å ta ett eksempel.

Det tar veldig mye mer tid å søke, finne og tilrettelegge undervisning uten lærebøker, enn med. Som lærere trenger vi skolebøkene, spørsmålet er hvordan forlagene skal komme på banene mht  nettressurser. Her er jeg enig i at en innovasjon i forretningsmodeller vil være helt sentralt. Jeg har tro på å styrke læreboka som medium ved å knytte den tett opp til nettmediet. Altså ha synlige referanser til nettet i boka, både til oppgaver med video/lyd som er redaksjonelt kvalitetessikret, men også til nettsteder for sentrale aktører eller blogger som diskuterer gitte tema, og ikke minst tilrettelegging mot sosiale tjenester for utveksling av erfaringer og kunnskaper.

Jeg vil slå et slag for lærboka. I mediefag, der jeg underviser, og hvor vi er vant til å sjonglere mange nettressurser, teknologier og sosiale netttjenester, er lærebøkene et takknemlig ankerpunkt fordi de fordeler kunnskapsområder og -nivåer i passelig mengde, -med pedagogisk tilrettelegging gjennom spørsmål og arbeidsoppgaver både i bok og på nett.
Dette er forlagene gode på.

Mange norsklærere mener at NDLA for eksempel på langt nær har den kvaliteten som lærebøker har. + at åndsverksloven gjør det problematisk å få tilgang til kjernestoff (klassiske tekster). Vel, det er jo bare et tidsspørsmål før kvaliteten og omfanget er bra nok. Og norskfaget blir nok heller ikke det faget som først vil miste sine lærebøker.

Jeg har tro på læreboka som kunnskapsportal og ikke som kunnskapsfasit. Jeg har ikke tro på at forlagene skal slutte å produsere bøker, og kun lage nettressurser. Det er dessuten utrolig viktig at forlagene ikke går dukken fordi de forvalter en viktig del av kulturarven. (Og har gjort det i mange tiår! De er gode på det) Så kan en heller diskutere hvor kvasse/protektive/overlevelsesdyktige forretningsmodellene deres er.

Eller hva sier du? Må forlagene etablere sine egne tv-kanaler?

This entry was posted in Mediemøter, forlag, læremiddel, nett, opphavsrettigheter, web 2.0. Bookmark the permalink.

4 Responses to Kommentar til Arne Krokan

 1. Leif says:

  Er det enten eller? Er det slik at enten så har elev bok eller så har han/hun ikke? Jeg kan kanskje tenke meg å bruke bok på noen (få) læreplanmål, ellers så bruker jeg andre ressurser. Men det er ikke slik at eleven MÅ ha bok hele året.

 2. arneolav says:

  Eg synest det i denne diskusjonen er mange trådar og motiv som ikkje alltid kjem fram. (Eg snakkar om “diskusjon” generelt her, er ikkje ute etter å ta noe i bloggposten din :-) ) For det første finn eg det litt problematisk å bekjenne seg til læreboka som ein “hub” i den faglege og pedagogiske kvardagen. Ikkje for det at det ikkje er enkelt, som du seier, for det er jo sjølvsagt det enklaste, men av di ei slik lærebokstyring av læringa har med seg opp til fleire nissar på lasset: Her ligg bestemte læringssyn skjult, lange tradisjonar, maktforhald, syn på kva kunnskapar er, politikk, etc.

  Poenget mitt er: Ei lærebok er ikkje berre ein nøytralt strukturert oppsamlingsplass for informasjon som lett kan hentast ut, det er ein manifestasjon, materiell, politisk og historisk, som ber med seg mange bodskapar og haldningar, og som skjuler like mange bodskapar og haldningar. Det same gjeld sjølvsagt alle typar medium.

  Når då norsklærarar kjem med påstandar om at NDLA ikkje inneheld stoff med like god kvalitet som bøkene, når NDLA inneheld lærestoff klypt frå dei same bøkene eller forfatta av dei same forfattarane, vitnar det om akkurat dette eg seier: Det er ikkje ein dom over NDLA, men ei trusbekjenning til si eiga faglege og pedaogigske barnetru. Denne trua, som ein kva religion, hindrar den dynamikken ein treng for å fange opp dei endringane på fleire plan det digitale medielandskapet tvingar fram.

  Når det er sagt: Eg trur sjølv på eit blanda tilfang av kjelder; lærebøker, tekstar frå andre trykte medium, bibliotek, digitale medium, initiativ som NDLA, LMS-ane, etc. Men eg trur derimot ikkje på at ein kan klamre seg til dei stabile storleikane dei fleste av oss er vande med — det gjev ikkje den tilgangskompetansen til verda som dei som skal utdanne seg treng.

 3. alb*aab says:

  Leif og Arne Olav, dere har gode innspill. Bok-ikke-bok? Hm… Det som kanskje er interessant, er at jeg er en lærer som nesten aldri har brukt en grunnbok i et fag når jeg legger til rette for læring. Jeg er ingen tilhenger av at boka skal være Boka med stor B. Men jeg syns boka er en veldig viktig del av skolehverdagen, og at den må fortsette å være det.

  For å si det sånn, en MÅ heller ikke bruke tavle i undervisningen. Nå har vi prosjektorer. Men det er nå en gang veldig praktisk med tavle. På samme måte syns jeg det er veldig praktisk med skolebøker.

  *For elevene
  *For de mer tradisjonelle og ikke-technofrike lærerne (altså lærere som bruker hobby-tiden sin til annet enn å sitte med blogging på nett)
  *For forlagene (Det er bøker de jobber med)
  *For kulturarven (og da med motsatt fortegn av de opplistingene du har, Arne Olav.)
  *For meg; her vet jeg at kunnskapen er kvalitetssikret og porsjonert til det formålet jeg skal ha det til, og til aldersgruppen.

  Det kan jo være interessant å stille seg spørsmålet om hva som kjennetegner den ideelle læreboka for den digitale skolen? Boka vil kunne inneholde en lengre refleksjon og problematisering av stoff. Den vil selvfølgelig også være tilgjengelig digitalt og stikkordsregisteret være sjekket opp mot søk på Google (/ eller neste generasjons nettleser). Og sentrale/kvalitetssikrede nettkilder oppgitt. Så vil den neste generasjonen bøker kun komme digitalt, og den viktigste funksjonen vil være kvalitetssikring av nettkilder og gode læringsstier: Altså et utvalg av skreddersydde opplegg med variasjonsmuligheter som inneholder: Presentasjon av kunnskap, oppgaver- repetisjon og arbeidsoppgaver – publisering – kommentarer – egenevaluering og vurdering. Og alt er selvfølgelig åpent og på tvers av nettsteder, skoler og fylkesgrenser.

 4. Frode Kyrkjebø says:

  Må få lov til å retta deg på eit punkt i bloggposten din:

  “Fylkeskommunen i Sogn og Fjordane har besluttet at fire fag må klare seg uten skolebøker til elevene til neste år. ”

  Det er bestemt at det skal kuttast tilsvarande som lærebøker i fire fag, det er ikkje dermed sagt at fire fag må klara seg utan bøker. Er tenkt at digitale ressursar kan brukast som eit supplement til lærebøkene, i alle fag.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>